Zo betaal je minder registratiebelasting

07-06-2019

De nieuwe regeling met betrekking tot de verkooprechten trad op 1 juni 2018 in werking in Vlaanderen. De meest opvallende wijziging is ongetwijfeld het feit dat de verkooprechten bij aankoop van een gezinswoning worden geüniformiseerd tot 7%.

Hoe zit het nu allemaal concreet in elkaar?

De gunstregimes voor klein beschrijf, de diverse abattementen en het voordeel voor grote gezinnen zijn verdwenen.

Voortaan wordt er gebruik gemaakt van één tarief qua verkooprechten voor de gezinswoning, met een extra korting voor de bescheiden woning.

Nieuwe tarief

Sinds 1 juni 2016 zal je 7% verkooprechten betalen op de aankoopprijs van de gezinswoning.

Om het nieuwe tarief van 7% te kunnen bekomen moet je voldoen aan enkele voorwaarden. Belangrijk is hierbij dat het tarief enkel geldt in geval van aankoop van

Tolerantie van het causaal verband

De tolerantie van het causaal verband is dat er geen rekening wordt gehouden met een woning of bouwgrond waarvan de koper eigenaar is, indien de koper zich ertoe verbindt om deze woning of bouwgrond uiterlijk één jaar na de datum van de authentieke akte van de aankoop van de nieuwe gezinswoning volledig te vervreemden. De koper moet hierbij wel kunnen aantonen dat deze aankoop en vervreemding in verband staan met elkaar. Op die manier hebben kopers een zekere geruststelling dat zij een nieuwe gezinswoning aan het tarief van 7% kunnen aankopen, terwijl de verkoop van hun huidige gezinswoning nog niet werd gefinaliseerd.

 

Uitzonderingen

Bij de aankoop van bedrijfsvastgoed, een bouwgrond, een tweede of derde verblijf zal het algemeen tarief van 10% aangerekend worden. Ook bij de aankoop van een nieuwbouwwoning waarbij btw wordt aangerekend op de constructie en verkooprechten op de grondwaarde, blijven de verkooprechten op de grond aan het tarief van 10% berekend worden.

De aankoop van een woning waarbij de koper er zich toe verbindt binnen de drie jaar na aankoop een huurovereenkomst af te sluiten met een erkend sociaal verhuurkantoor voor een periode van minimum 9 jaar vormt hier wel nog een uitzondering op. Ook in dit geval kan het tarief van 7% genoten worden.

Het kadastraal inkomen (KI) blijft belangrijk

Ondanks het feit dat het KI zijn waarde verliest ter berekening van de registratiebelasting, wordt er best nog rekening gehouden met het kadastraal inkomen van de woning bij een aankoop. Het kadastraal inkomen zal dan wel niet langer de verkooprechten bepalen, het blijft wel de basis voor de berekening van de onroerende voorheffing die je jaarlijks moet betalen.

Beloning voor energiezuinig

Wie zijn pas gekochte woning doorgedreven energiezuinig maakt, wordt daar fiscaal voor beloond. Sinds 1 juni betalen bijna 1.000 Vlamingen zo minder registratierechten.

Als je een gezinswoning koopt en je ertoe verbindt om binnen de vijf jaar na aankoop een ingrijpende energetische renovatie uit te hebben gevoerd, dan betaal je slechts 6% verkooprechten in plaats van 7%.

Om er zeker van te zijn dat jouw woning na de werken voldoende energiezuinig is, moet je binnen de vijf jaar een EPB-attest kunnen voorleggen aan de Vlaamse Belastingdienst. Dat attest, dat wordt opgemaakt door een verslaggever, geeft aan of jouw gerenoveerde woning voldoet aan de minimumnormen voor isolatie, energiezuinigheid en ventilatie.

solar-panels-671454 640

 

Wat is een energetisch ingrijpende renovatie?

Een ingrijpende energetische renovatie is een renovatie waarbij de technische installaties om een specifiek binnenklimaat te realiseren (zoals verwarming, koeling, luchtcirculatie) volledig vervangen worden en waarbij minstens 75% van de bestaande en nieuwe buitenschil wordt (na)geïsoleerd.

 

Wat als je een woning koopt, maar pas nadien beslist om ze energetisch te renoveren?

Dan kan je nog aanspraak maken op het verlaagde tarief van 6 procent. Dit onder de vorm van een terugbetaling, die je bij de Vlaamse Belastingdienst kunt vragen. Als je bij de aankoop van de enige gezinswoning eerst 7 procent registratiebelasting betaalde, kan je dus een verzoek tot teruggave van 1 procentpunt indienen. Let wel: de voorwaarde blijft altijd - eenmaal het tarief van 6 procent werd toegepast, hetzij dadelijk, hetzij via een teruggave - dat de koper binnen de vijf jaar na de aankoopakte een EPB-attest en een inschrijving neemt op het adres van de aangekochte woning. Die termijn begint altijd te lopen bij het verlijden van de akte, zelfs al wordt pas later beslist over te gaan tot een ingrijpende energetische renovatie. In de praktijk is er dus minder tijd om die uit te voeren als de koper dat pas later beslist.

Onroerend erfgoed

De overheid voorziet een fiscale stimulans voor de aankoop van onroerend erfgoed met als doel dit aan te wenden als gezinswoning. Dit onder de vorm van een verlaagd verkooprecht van 1% in plaats van 7%. Dit op voorwaarde dat dit verschil van 6% binnen de 5 jaar wordt geïnvesteerd in beheersmaatregelen, werkzaamheden of diensten die noodzakelijk zijn voor het behoud of de herwaardering van de erfgoedkenmerken- en elementen van het beschermde monument.

Extra korting bescheiden gezinswoningen

Woningen met een aankoopprijs tot maximaal 200.000 euro worden beschouwd als een bescheiden gezinswoning. Voor de aankoop van bescheiden gezinswoningen is er een extra korting voorzien. In de kernsteden wordt deze voorwaarde opgetrokken tot een aankoopprijs van 220.000 euro. Deze korting komt overeen met een vrijstelling van verkooprechten op de eerste schijf van 80.000 euro en wordt toegepast op het totaal van de verkooprechten en dus niet per koper.

Meeneembaarheid

Op de nieuwe regeling blijft het principe van meeneembaarheid bestaan. Wie vroeger al een woning kocht en een nieuwe woning koopt, kan dus nog steeds in aanmerking komen voor een verrekening of teruggave van registratiebelasting. Het plafond van het bedrag dat “meegenomen” kan worden blijft 12.500 euro, als zal dit plafond voortaan wel geïndexeerd worden met het jaar 2017 als referentie, zodat een indexatie voor het eerst kan gebeuren in 2019. Deze indexatie gebeurt evenwel slechts per schijven van 500 euro, waarbij steeds wordt afgerond naar de lagere 500 euro.